Celem stowarzyszenia jest ochrona I promocja zdrowia, trzeźwego stylu życia oraz pomoc osobom uzależnionym I współuzależnionym, zagrożonym różnego rodzaju uzależnieniami a w szczególności: kształtowanie postaw trzeźwych, zdrowych, wolnych od nałogów I uzależnień; Przeciwdziałanie patologiom społecznym; Utrwalenie dążeń do całkowitego powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, zażywania I używania używek, środków psychoaktywnych, uprawiania gier I hazardu oraz innych uzależnień; Udzielanie członkom stowarzyszenia ich rodzinom oraz osobom spoza stowarzyszenia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych szczególnie w próbach podjęcia leczenia; Krzewienie I aktywne uczestnictwo w propagowaniu idei zdrowego stylu życia, aktywności społecznej I zawodowej, wzorców rodzinnych poza środowiskiem stowarzyszenia szczególnie wśród dzieci I młodzieży oraz ich rodziców; Oddziaływanie swoim przykładem I doświadczeniem na innych, nieświadomych istniejących zagrożeń; Współpraca z innymi ogranizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami itp. Na terenie swojego działania; Integracja społeczna I zawodowa różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie, działania socjoterapeutyczne wśród dzieci I młodzieży.